Artiklar

Vad styr prisutvecklingen?

2017-03-07

Sverige har de senaste 10-15 åren haft en enormt stark prisutveckling. Från 1997 till 2009 steg Statistiska Centralbyrån (SCB) fastighetsprisindex för permanenta småhus med cirka 176 procent. Fastighetsprisindex är det mått som SCB använder för att visa den årliga prisutvecklingen i procent den visar även den allmänna utvecklingen i området. Rikets bostadsrätter har haft en likartad prisutveckling med en ökning på 153 procent under perioden 2000-2010. Vilka faktorer är det som har påverkat denna sensationella prisutveckling?

Lantmäteriets fastighetsbarometer definierar fem faktorer som i normalfallet påverkar prisbildningen mest i en kommun.

1. Hushållens disponibla inkomst.
2. Läget på arbetsmarknaden och utvecklingen av sysselsättningsgraden.
3. Flyttningsnettot, det vill säga om kommunens befolkning ökar eller minskar.
4. Nyproduktionen av småhus samt eventuell tillgång till och kostnader för alternativen hyresrätt och bostadsrätt.
5. Utvecklingen av bolåneräntorna.
 
Utöver ovan nämnda faktorer styrs prisbilden på bostäder även av ett flertal underliggande parametrar. Varför är en spekulant villig att betala mer för objekt A än objekt B även om de är lika stora? Svaret är att bostäder innehar egenskaper som betingar olika värden för en potentiell köpare, värden som kan ställas mot varandra utifrån deras marginella bidrag till slutpriset. För att få fram värdenas marginella skillnader används ofta en metod som heter Hedonisk prismetod. Viktigt att ta i beaktning när den Hedoniska prismetoden används är att egenskaperna skiljer sig mycket mellan olika geografiska områden, ett garage kan vara värt mer i ett område med kallt klimat medan en pool är värd mer i ett område med varmt klimat.


Dela Tweet

Fråga mäklaren